Mentora WEN Cymru

Eisiau mentoreion!

Mae Rhwydwaith Menywod Cymru (WEN) yn recriwtio carfan o 25 o fenywod llawn dyhead i gymryd rhan mewn cynllun mentora i gael rhagor o fenywod, a menywod mwy amrywiol, i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. Os ydych chi’n fenyw sy’n dymuno datblygu gyrfa neu symud eu gyrfa ymlaen mewn gwleidyddiaeth neu fywyd cyhoeddus yna gallai hwn fod yn gynllun i chi.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Chwefror, 18:00.

Bydd cymryd rhan yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau gwleidyddol a chynyddu’r effaith a’r dylanwad y gallwch ei gael ar fywyd gwleidyddol a bywyd cyhoeddus drwy fentora gan un o nifer o fenywod dylanwadol iawn ynghyd â chefnogaeth grŵp cyfoedion a hyfforddiant pwrpasol.

Mae’r cynllun yn cynnwys treulio amser yng Nghynulliad Cymru, dysgu am sut mae’r Cynulliad ar pleidiau gwleidyddol yn gweithio a sut i gael eich dewis fel ymgeisydd, clywed am sut i fod yn ymddiriedolwr a bod yn fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus. Bydd cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau eraill ceisio eich hyfforddi a datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen i fod yn effeithiol mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol ymhellach.

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau gan fenywod ledled Cymru. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos
diddordeb amlwg mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ac ymrwymiad i’w datblygiad eu
hunain a datblygiad eraill. Mae’r cynllun hwn yn agored i bob menyw – rydym eisiau clywed
gennych a gwella’ gynrychiolaeth a’r amrywiaeth o fenywod ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Dyddiadau

Bydd y cynllun yn rhedeg o fis Ebrill 2019 i fis Rhagfyr 2019.

Os byddwch yn cael eich dewis, bydd yn ofynnol i chi fynychu gweithdai ar y dyddiadau canlynol:

3 Ebrill 2019. Digwyddiad Lansio: 10am-4pm | Yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd
Cyfarfod cyd-fentoreion, cyflwyniad i’r cynllun, cyfarfod rhai o’r mentoriaid a chlywed gan fenywod ysbrydoledig.
15 Mai 2019. Gwleidyddiaeth Cymru a gwneud penderfyniadau: 10am-4pm | Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd
Dysgu am y Cynulliad a sut mae’n gweithio, cyfarfod AC ac arsylwi cyfarfod llawn yn y Siambr.
7 Mehefin 2019. Ymgyrchu: 10am-4pm | Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy.
Dysgu sut i wneud i newid ddigwydd fel ymgyrchydd annibynnol ac fel gwleidydd; a chyngor ar ymgyrchu i sefyll etholiad.
10 Gorffennaf 2019. Bywyd Cyhoeddus a Rhwydweithio Cyflym: 10am-4pm | Senedd, Cynulliad Cymru, Bae Caerdydd
Dysgu am rôl a chyfrifoldebau bod ar fwrdd a’r mathau o fyrddau sydd yn bodoli; a chymryd rhan
mewn digwyddiad rhwydweithio cyflym i gyfarfod menywod dylanwadol yng Nghymru.

Bydd gweithdai ychwanegol yn cael eu trefnu o 2019 a fydd yn cwmpasu’r canlynol:

< Siarad cyhoeddus a hyfforddiant yn y cyfryngau
< Ymweliad â Thŷ’r Senedd: cyfarfod ag ASau ac aelodau o Dŷ’r Arglwyddi; taith o amgylch y Senedd, ac amser i arsylwi gweithgareddau o fewn y Siambr Gyffredin.
< Mentora: Byddwch yn cyfarfod ac yn cysylltu gyda’ch mentor pan fyddwch am drefnu hynny a gall fod yn hyblyg iawn.

Ymrwymiad

< Disgwylir i ymgeiswyr llwyddiannus fynychu o leiaf 4 o ddigwyddiadau gweithdy
< ymgymryd â rhai gweithgareddau/tasgau ychwanegol yn barod ar gyfer gweithda
< ymgysylltu â’u mentoriaid bob 4-6 wythnos
< talu eu treuliau eu hunain i fynychu sesiynau *
< llenwi ffurflenni gwerthuso ar ôl digwyddiadau a thrwy gydol y cynllun

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru, yn gallu cynnig nifer cyfyngedig o
fwrsariaethau i gynorthwyo menywod sy’n byw yng Nghymru gyda chostau teithio, cefnogi
a/neu lety. Bwriad y bwrsariaethau yw galluogi menywod, i fynychu digwyddiadau mentora
WEN ac i gyfarfod â’u mentoriaid, os nad oeddent yn gallu bod yn bresennol fel arall.

Gwneud cais nawr

Gallwch wneud cais am y rhaglen Mentora yma: Ffurflen gais 2019

Gallwch lawrlwytho’r Fframwaith Sgiliau yma: Fframwaith Sgiliau

Gallwch lawrlwytho ein Ffurflen Gais Bwrsariaeth yma: Mentora WEN Cymru Cynllun Bwrsariaeth

Os ydych angen fersiwn word o’r ffurflen gais, am ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Chrissie Nicholls, Rheolwr y Prosiect Mentora drwy mentoring@wenwales.org.uk.

Dyddiad cau: Dydd Mercher, 24 Chwefror 2019, 1800

Proses

Caiff eich cais ei asesu, a byddwch yn cael eich hysbysu yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Mawrth p’un a ydych wedi bod yn llwyddiannus ai peidio.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn defnyddio eich meysydd o ddiddordeb, profiad a lleoliad daearyddol i’ch paru gyda’r mentor mwyaf priodol.

Dylech gadw’r dyddiadau a nodwyd yn rhydd er mwyn gallu bod yn bresennol mewn gweithdai.