Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

RhCM Cymru yw’r cynrychiolydd rhyw ar Gyngor Patneriaeth y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn darparu fforwm unigryw a phwysig lle gall sefydliadau’r trydydd sector gysylltu’n uniongyrchol â Gweinidogion Llywodraeth Cymru a gweision sifil.

Beth yw Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector?

Cadeirydd Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw’r Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau’r trydydd sector yn gweithio dros 25 maes gweithgaredd ynghyd â chynrychiolwyr o CGGC.

“Prif ddiben Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw sicrhau y rhoddir egwyddorion Cynllun y Trydydd Sector ar waith, Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi unrhyw faterion o ddiddordeb neu bryder. Yn gyffredinol, nid yw’n trafod materion sy’n ymwneud ag un maes diddordeb yn unig (gellir trafod y rhain mewn cyfarfodydd gweinidogion ddwywaith y flwyddyn) ac fel corff cenedlaethol, mae’n ymwneud â materion sy’n effeithio ar Gymru gyfan.”

Gallwch bellach ddilyn gweithgareddau Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector gan ddefnyddio’r stwnshnod #tspccymru

Rhwydwaith Rhyw Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 

Yng Nghynrychiolaeth Ryw Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, rydym yn gweithio i roi llais cryf i sefydliadau trydydd sector sy’n gweithio i wella materion rhyw yng Nghymru.

Bydd RhCM Cymru’n gwneud y canlynol:

 • Cynrychioli’r sector mewn cyfarfodydd a phwyllgorau ar faterion a pholisïau sy’n ymwneud â rhyw a chydraddoldeb.

 • Nodi problemau systematig a wynebir gan unigolion o ran eu rhyw ac ymgyrchu am newid lle y bo’n briodol.

 • Annog gweithio ar y cyd ymhlith aelodau i fynd i’r afael â phroblemau a materion a nodir.

 • Darparu gwybodaeth am farn y sector mewn perthynas â materion rhyw ac effaith polisïau ar unigolion a sefydliadau.

 • Hwyluso cyfleoedd i drafod ar draws y sector ar faterion sy’n dylanwadu ar gefnogaeth gwaith rhyw a chydraddoldeb.

Mae Rhwydwaith Rhyw Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yn cynnwys y canlynol: 

 • Sefydliadau sy’n gweithio ar faterion rhyw a/neu gydraddoldeb yng Nghymru.

 • Unigolion â diddordeb mewn materion rhyw a/neu gydraddoldeb yng Nghymru.

Gall unigolion a sefydliadau wneud cais i ymuno â’r rhwydwaith drwy e-bostio admin@wenwales.org.uk

Blaenoriaethau

Drwy ymgynghori â’n haelodau, mae’r rhwydwaith wedi cytuno ar y blaenoriaethau canlynol; sylwer nad ydynt yn ôl trefn eu blaenoriaeth. Mae’r rhai â seren hefyd yn feysydd sy’n flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.

 • Sicrhau bod mwy o fenywod mewn rolau gwneud penderfyniadau*

 • Dod i ben â thrais yn erbyn menywod ym mhob agwedd ar fywyd*

 • Sicrhau cyfle cyfartal i fenywod a merched ym mhob agwedd ar fywyd; yn benodol tai, cyflogaeth, iechyd ac addysg*

 • Cefnogi anghenion menywod â chyfrifoldebau gofalu yn ogystal â herio’r rhagdybiaeth mai menywod fydd y gofalwyr

 • Mynd i’r afael â’r tybiad dinesig sy’n effeithio’n negyddol ar brofiadau menywod a merched mewn ardaloedd gwledig*

 • Herio ymagweddau negyddol am anghydraddoldeb rhyw a thybiad anymwybodol tuag at ddynion a bechgyn gan ddynion a menywod (ymwybyddiaeth anwir)*

 • Annog a chefnogi gwelededd modelau rôl benywaidd ym mhob agwedd ar fywyd Cymru

 • Mynd i’r afael ag effaith ryw diwygio lles, tlodi ac anghydraddoldeb cyflog/pensiwn*

 • Herio rhyweiddio menywod a merched yn ormodol yn y cyfryngau, ar-lein ac mewn hysbysebu fel eu bod yn wrthrychau i brynwyr*

 • Gweithio tuag at ymagwedd well i ddedfrydu cyfreithiol, trefniadau gwarchodol a chefnogaeth amddiffyniad i fenywod a merched.

Gallwch weld ein tudalen Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ar wefan CGGC yma