We’re recruiting!

WEN Wales is recruiting a part-time bookkeeper, 1 day per week from September 2018. The role is based in our dynamic office in Cardiff.

For this hands-on part-time bookkeeper role you must have experience within a similar finance position and preferably be used to working within the charity sector. It is essential you have strong communication skills, are able to manage your own work-load and work towards deadlines. Experience of working in the women’s movement is desirable but not essential.

WEN Wales offers the real living wage, flexible working conditions, on-site parking, and a supportive office environment.

If you’re interested in this role, please email an up-to-date copy of your CV to the Director, Catherine Fookes, catherine@wenwales.org.uk by 18:00, Friday 7th September 2018 as well as a covering letter stating why we think you should be considered for the role. Interviews will be held on 13th or 14th September 2018. Download the job description from here: Job Description – Bookkeeper – August 2018 English

Rydym yn recriwtio!

Mae RhCM Cymru’n recriwtio llyfrifwr rhan-amser, am ddiwrnod yr wythnos o fis Medi 2018. Bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein swyddfa brysur yng Nghaerdydd.

Ar gyfer y rôl lyfrifwr ran-amser hon, mae’n rhaid bod gennych brofiad o fewn swydd ariannol debygol a byddwch yn ddelfrydol yn gyfarwydd â gweithio yn y sector elusennol. Mae’n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu cryf a’ch bod yn gallu rheoli’ch llwyth Gwaith eich hun a gweithio tuag at derfynau gwaith. Mae profiad o weithio yn y symudiad menywod yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

Mae RhCM yn cynnig cyflog byw, amodau Gwaith hyblyg, parcio ar y safle ac amgylchedd swyddfa cefnogol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl hon, e-bostiwch gopi diweddar o’ch CV at y Cyfarwyddwr, Catherine Fookes, catherine@wenwales.org.uk erbyn 18:00, nos Wener 7 Medi 2018 yn ogystal â llythyr cefnogi’n nodi pam eich bod yn meddwl y dylem eich ystyried am y swydd. Cynhelir y cyfweliadau yn ar 13 neu 14 Medi 2018. Lawrlwythwch y disgrifiad swydd yma: Disgrifiad Swydd – Llyfrifwr Rhan-amser – Awst 2018

 

Mentees wanted!

Women’s Equality Network (WEN) Wales is recruiting a cohort of 25 aspiring women to take part in a mentoring scheme to get more women into public and political life. If you are a woman looking to develop or further a career in politics or public life then this could be the scheme for you.

Taking part will enable you to develop your political skills and increase the impact and influence you can have on political and public life through mentoring from one of a number of highly influential women along with bespoke training and peer group support.

The scheme includes time spent in the Welsh Assembly, learning about how the Assembly and political parties work and how to get selected, hearing about how to be a trustee or a school governor and be more active in public life. A series of networking and other events will aim to train and further develop the core skills required to be effective in public or political life.

We’re now inviting applications from women across Wales. Applicants must be able to demonstrate a clear interest in politics and public life and a commitment to their own and others’ development.

Dates

The scheme will run from April 2018 to December 2018.

Core dates include:

Launch – 12-5PM, 21st March, the Norwegian Church, Cardiff Bay: Meet the mentors, hear from inspiring women and induction to the scheme.

Training day (Full day) – 24th April, Wales Millennium Centre: Learn about the Welsh Assembly and how it works, meet an AM and watch First Minister’s Questions

Apply now

Download the application from here: Application form 2018

The Skills Framework can be downloaded here: Skills Framework

Download our Diversity Monitoring form here: E&D Form 2018

For further information or if you have any queries, please contact Catherine Fookes, Director via admin@wenwales.org.uk.

Closing date: Monday, 26 February 2018, 1800

 

MENTEES EISIAU!

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru’n recriwtio carfan o 25 o fenywod uchelgeisiol i gymryd rhan mewn cynllun mentora i gael mwy o fenywod i fywyd cyhoeddus a gwleidyddol. Os ydych yn fenyw sydd am ddatblygu gyrfa mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol, yna dyma’r cynllun i chi.

Bydd cymryd rhan yn eich galluogi i ddatblygu’ch sgiliau gwleidyddol a chynyddu’r effaith a’r dylanwad sydd gennych ar fywyd cyhoeddus a gwleidyddol drwy fentora gan un o nifer o fenywod hynod ddylanwadol ynghyd â hyfforddiant personol a chefnogaeth gan grŵp cymheiriaid.

Mae’r cynllun yn cynnwys treulio amser yn y Cynulliad, dysgu sut mae’r Cynulliad a phleidiau gwleidyddol yn gweithio a sut gael eich dewis, clywed sut i fod yn ymddiriedolwr neu’n llywodraethwr ysgol a bod yn fwy gweithredol mewn bywyd cyhoeddus. Bydd cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio a digwyddiadau eraill yn ceisio hyfforddi a datblygu’r sgiliau craidd angenrheidiol ymhellach i fod yn effeithiol mewn bywyd cyhoeddus neu wleidyddol.

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru bellach yn gwahodd ceisiadau gan fenywod ledled Cymru. Rhaid bod ymgeiswyr yn gallu dangos diddordeb mewn gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus ac ymrwymiad i’r datblygiad eu hunain a datblygiad eraill.

Ddyddiadau

Cynhelir y cynllun o fis Ebrill 2018 tan fis Rhagfyr 2018.

Dyma ddyddiadau craidd ar gyfer y cynllun:

Digwyddiad Agoriadol – 12-5pm, 21 Mawrth yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd: Cwrdd â’r mentoriaid, clywed gan fenywod ysbrydolgar a chyflwyniad i’r cynllun.

Diwrnod Hyfforddiant – 24 Ebrill, drwy’r dydd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru: Cyfle i ddysgu am Gynulliad Cymru a sut mae’n gweithio, cwrdd ag AC a gwylio Cwestiynau’r Prif Weinidog.

Gwnewch gais nawr

I ymgeisio, llenwch y ffurflen yma: Ffurflen gais 2018

Llwytho i lawr ein ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yma: Ffurflen MCA

Llwytho i lawr ein fframwaith sgiliau yma: Skills Framework

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun, 26 Chwefror 2018 am 18.00.