We’re recruiting!

Part – Time Mentoring Project Officer

Part – Time Mentoring Project Officer, WEN Wales

< Location: Cardiff
< Salary: £25,951 (pro rata), 30 hours per week NJC pay scale 29
< Contract type – Fixed term March 2019 – February 2020
< Closing date: 18.00 Thursday February 28th  2019
< Interviews are likely to be held on Tuesday 5th March.

The Women’s Equality Network (WEN) Wales is looking for an experienced Project Officer for two of our linked projects. The successful candidate would manage the second year of our high profile mentoring scheme to get more women into public and political life as well as managing our new mentoring charity project which aims to strengthen women’s charities in Wales.

We have a clear and ambitious vision for WEN and we’re looking for someone who fits into our small but dynamic and committed team. You will be someone who understands the big picture but who can also roll their sleeves up and get stuck in. You will be comfortable delivering at pace and the role requires previous experience in managing projects.

JOB PACK 1

WEN Wales Mentoring Programme

How to Apply

Please send the below, by the deadline mentioned at the start of the document, to keri@ashleyhr.co.uk

A concise CV

A letter of no more than 2 pages A4, addressing these questions

< Why you want the job
< Why you think you are right for the job

An example of a piece of work you are particularly proud of.

Include the names of two referees who we could approach if we wanted to offer you the job

Rydym yn recriwtio!

Swyddog Prosiect Mentora Rhan Amser

< Lleoliad: Caerdydd
< Cyflog: £25,951 (pro rata) 30 awr yr wythnos Graddfa cyflog NJC 29
< Math o gontract – Tymor penodol Mawrth 2019 – Chwefror 2020
< Dyddiad cau: 18.00 Dydd Iau 28ain Chwefror 2019
< Mae cyfweliadau yn debygol o gael eu cynnal ddydd Mawrth 5ed o Fawrth.

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru yn edrych am Swyddog Prosiect profiadol ar gyfer dau o’n prosiectau cysylltiedig. Byddai’r ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli ail flwyddyn ein cynllun mentora proffil uchel i ddenu mwy o fenywod i fywyd cyhoeddus a bywyd gwleidyddol yn ogystal â rheoli ein prosiect elusen mentora sy’n anelu at gryfhau elusennau menywod yng Nghymru.

Mae gennym weledigaeth glir ac uchelgeisiol ar gyfer WEN ac rydym yn chwilio am rywun sy’n gweddu i’n tîm bach ond deinamig a’n tîm ymroddedig. Byddwch yn rhywun sy’n deall y darlun mawr ond sydd hefyd yn gallu torchi eu llewys a bod yn ymarferol. Byddwch yn gyfforddus yn cyflwyno ar gyflymder ac mae’r swydd yn gofyn am brofiad blaenorol o reoli prosiectau.

JOB PACK

Rhaglen Mentora WEN Cymru

Sut i Wneud Cais

Dylech anfon yr isod, erbyn y dyddiad cau a nodwyd ar ddechrau’r ddogfen, i keri@ashleyhr.co.uk

CV cryno

Llythyr 2 dudalen A4 ar y mwyaf, yn rhoi sylw i’r cwestiynau hyn

< Pam rydych chi eisiau’r swydd
< Pam y credwch eich bod chi’n iawn ar gyfer y swydd

Enghraifft o ddarn o waith yr ydych yn arbennig o falch ohono

Dylech gynnwys enwau dau ganolwr y gallem gysylltu â nhw pe byddem am gynnig y swydd i chi.