Sarah Powell is the new Chair of WEN Wales.

10th Jul 2019

WEN Wales are delighted to announce the appointment of our new Chair, Sarah Powell.

Sarah is CEO of Sport Wales where she has steered the organisation through a period of significant change and growth, leading a national conversation into developing a new vision and strategy for sport in Wales.

A champion for diversity, she has recently overseen the development of a new policy for gender parity on Sport Boards. Sarah will bring to WEN Wales her energy, her strong leadership skills, her ability to think strategically and her commitment to gender equality.

Frances Beecher Interim Chair of WEN Wales said:

‘We are delighted to welcome Sarah to our board at this significant moment in WEN Wales’ development. As we seek to grow our impact and membership, diversify our funding and strengthen our governance we are sure Sarah will be a huge asset.’

Sarah Powell:

‘It’s a huge honour to be WEN Wales’ new Chair – I have been impressed by the increase in WEN’s profile, the commitment of the staff and the way in which the organisation is challenging Welsh Government and all of us to re-double our efforts in creating a Wales free from gender discrimination.

I look forward to working with the board, the staff  team and especially WEN members to ensure we bring the women’s sector in Wales together and campaign for equality for women in Wales.’

———-

Mae’n bleser gan RhCM Cymru gyhoeddi penodiad ei Gadeirydd newydd, sef Sarah Powell.

Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru yw Sarah lle mae wedi llywio’r sefydliad drwy gyfnod o newid a thwf sylweddol, gan arwain at sgwrs genedlaethol i ddatblygu gweledigaeth a strategaeth newydd ar gyfer  chwaraeon yng Nghymru.

Yn hyrwyddwr amrywiaeth, yn ddiweddar mae wedi goruchwylio datblygiad polisi newydd ar gyfer cydraddoldeb rhyw ar Fyrddau Chwaraeon. Bydd Sarah yn dod â’i hegni, ei sgiliau arweinyddiaeth cryf, ei gallu i feddwl yn strategol a’i hymrwymiad i gydraddoldeb rhyw i RhCM Cymru.

Meddai Frances Beecher Cadeirydd Dros Dro RhCM Cymru:

‘Mae’n bleser gennym groesawu Sarah i’n bwrdd ar yr adeg bwysig hon o ddatblygiad RhCM Cymru. Wrth i ni geisio datblygu ein heffaith a’n haelodaeth, amrywio’n hariannu a chryfhau’n llywodraethu, rydym yn sicr y bydd Sarah yn ased anferthol.’

Meddai Sarah Powell:

‘Mae’n anrhydedd enfawr i fod yn Gadeirydd newydd ar RhCM Cymru – rwyf wedi fy synnu at gynnydd proffil RhCM, ymrwymiad y staff a’r ffordd y mae’r sefydliad yn herio Llywodraeth Cymru a ninnau i gyd i gynyddu ein hymdrechion i greu Cymru heb wahaniaethu ar sail rhyw.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r bwrdd, tîm y staff ac aelodau RhCM yn arbennig i sicrhau ein bod yn uno’r sector menywod yng Nghymru ac ymgyrchu dros gydraddoldeb i fenywod yng Nghymru.’