Ymgynghoriad Adroddiad Cysgodol CEDAW

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru’n cyflwyno galw am dystiolaeth i glywed gan gymdeithas sifil yng Nghymru ynghylch y cynnydd a’r bylchau yng nghyflwyniad Llywodraeth Cymru a’r DU o’r ymrwymiadau a nodir yn Nghonfensiwn CEDAW y CU. Rydym yn croesawu tystiolaeth ac argymhellion gan y sector menywod a’r gymdeithas sifil ehangach, yn ogystal ag aelodau’r cyhoedd sydd am gyfrannu.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yw dydd Llun 5 Mawrth 5pm.

Beth yw CEDAW?

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Wahardd Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW) yn offeryn pwerus ar gyfer dehongli, eirioli a monitor hawliau menywod yma yng Nghymru ac ym mhedwar ban byd. Mae gan y gymdeithas sifil rôl bwysig iawn i’w chwarae i ddal Llywodraeth Cymru a’r DU i gyfrif drwy fonitro’u gweithrediad yn y cytundeb.

Mae gofyn i Lywodraeth y DU gyflwyno adroddiadau cynnydd cyfnodol i Bwyllgor CEDAW y CU, sef corff o arbenigwyr annibynnol, bob pedair blynedd ar y cynnydd a waned wrth ddiddymu rhwystrau i gydraddoldeb a hyrwyddo hawliau menywod. Mae ei hadroddiad yn mynd i’r afael ag erthyglau sylweddol Confensiwn CEDAW. Mae’r DU newydd gyhoeddi ei wythfed adroddiad cyfnodol, a fydd yn cael ei adolygu gan Bwyllgor CEDAW ym mis Chwefror 2019.

Mae gan y gymdeithas sifil gyfle i roi mewnbwn i’r broses hon. Mae asesiadau llywodraethau o’u cynnydd yn amlwg yn anghyflawn ac yn tueddu i leihau problemau a mwyafu cyflawniadau, a dyma’r rheswm pam anogir sefydliadau cymdeithasol sifil i gyflwyno’u ‘hadroddiad cysgodol’ eu hunain i ddarparu barn fwy cyflawn ar gynnydd.

Mae RhCM Cymru wedi sicrhau peth arian i lunio adroddiad cysgodol i Gymru, mewn partneriaeth â Chynulliad Menywod Cymru, gan gyfrannu at adroddiad cysgodol y DU. Hoffem lunio’r adroddiad hwn mewn ffordd gyfranogol, gan gasglu tystiolaeth o’r sector menywod a chymdeithas sifil yng Nghymru, drwy: nifer o ymgynghoriadau wyneb yn wyneb; mewnbwn gan Grŵp Llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r gymdeithas sifil; ac ymatebion i’r galw hwn am dystiolaeth.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Rydym yn gofyn i’n haelodau cyhoedd a sefydliadau i gwblhau ymgynghoriad ar-lein, sy’n gofyn i chi ystyried eich profiadau dyddiol mewn cymhariaeth ag erthyglau Gwahardd Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW), sy’n ymdrin â materion megis ecsbloetiaeth, ystrydebu, cyflogaeth a mynediad i ofal iechyd.

Llenwch yr ymgynhoriad nawr >>>

Rydym ni yn gwahodd merched a menywod i gyfres o weithdai, lle gallwch ddweud wrthym am eich profiadau mewn lle diogel a chynhwysol; dysgu mwy am CEDAW; a, chwrdd â menywod a sefydliadau eraill sy’n frwd dros gydraddoldeb a hyrwyddo hawliau menywod.

Cynhelir y digwyddiadau hyn, ar y dyddiadau canlynol:

Hwlffordd: Dydd Mercher, 14 Chwefror yn Y Ganolfan Picton. Cofrestru yma >>>
Bangor: Dydd Iau, 22 Chwefror yn Y Ganolfan Rheolaeth. Cofrestru yma >>>
Aberystwyth: Dydd Iau, 28 Chwefror yn Y Gwesty’r Marine. Cofrestru yma >>>

Llwytho i lawr ein ymgynghoriad yma:

Ymgynghoriad CEDAW – Word

Ymgynghoriad CEDAW – PDF

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch admin@wenwales.org.uk neu ffoniwch 07928 543 727.