Ein Hymddiriedolwyr

Mae gan RhCM Cymru 10 ymddiriedolwr sydd wedi’u hethol o’n haelodau. Caiff ein hymddiriedolwyr eu hethol am gyfnodau o dair blynedd, a gallant sefyll am ail dymor os hoffent wneud hynny.

Mae’r ymddiriedolwyr yn rhan o’n Pwyllgor Rheoli, sy’n gyfrifol am ddatblygiad strategol a llywodraethu ein sefydliad.

Carwen Wynne Howells

Ymddiriedolwr

Cyfetholwyd Carwen Wynne Howells gan y Pwyllgor Rheoli yn 2013 ac fe’i hetholwyd yn ymddiriedolwr yn y CCB ym mis Rhagfyr 2014. Ar hyn o bryd, hi yw’r cyswllt rhwng RhCM Cymru a sefydliadau ac adrannau llywodraeth eraill yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru.

Yn gyn uwch-was sifil, Carwen oedd y Prif Ymgynghorydd Fferyllol Llywodraeth Cymru nes iddi ymddeol. Mae’n gymrawd o’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol ac ar hyn o bryd hi yw Trysorydd Is-adran Fferylliaeth Cymdeithasol a Gweinyddol FIP (Federation Internationale Pharmaceutique).

Yn ei hamser rhydd, mae Carwen yn mwynhau cerdded, cerddoriaeth, pilates, darllen a’r theatr ac yn ddiweddar, mae wedi bod yn ceisio dysgu Groegeg.

Ceri Hayes

Ymddiriedolwr

Ymgynghorydd Rhyw a Hawliau Dynol Annibynnol yw Ceri Hayes a hi yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Gender Matters. Yn wreiddiol o Gasnewydd, de Cymru, mae Ceri’n ffeminydd ymrwymedig.

Mae Ceri wedi gweithio ym meysydd datblygu rhyngwladol a hawliau dynol ers 17 o flynyddoedd gan ganolbwyntio’n benodol ar drais ar sail rhyw a chyfranogiad sifil a gwleidyddol menywod. Mae ei phrofiad yn cynnwys cynghori a chefnogi sefydliadau anlywodraethol rhyngwladol, asiantaethau’r CU a’r llywodraeth a chyrff creu grantiau i gryfhau hyrwyddo cydraddoldeb rhyw a materion hawliau menywod yn eu gwaith.

Meena Upadhyaya

Meena Upadhyaya

Ymddiriedolwr

Yr Athro Meena Upadhyaya OBE PhD FRCPath yw sylfaenydd Cymdeithas Cyflawniad Menywod Lleiafrifoedd Ethnig o Gymru (EMWWAA).

Mae’r Athro Upadhyaya wedi gweithio yn Sefydliad Geneteg Canser Prifysgol Caerdydd ac mae’n arbenigo mewn ymchwilio i ffyrdd o wella bywydau pobl â chyflyrau iechyd etifeddol sy’n bygwth bywydau. Mae ei gwaith wedi arwain at welliannau sylweddol wrth ddiagnosio a thrin anhwylderau etifeddol, gan gynnwys nychdod cyhyrol a niwroffibromatosis Math1 – cyflwr geneteg sy’n peri i diwmorau dyfu ar hyd y nerfau. Chwaraeodd rôl hanfodol wrth ddarganfod y genyn rydym yn gwybod sy’n gysylltiedig â niwroffibromarosis Math1, ac yn ddiweddarach i ddeall pam mae rhai tiwmorau diniwed sy’n gysylltiedig â’r cyflwr yn troi’n adwythig.

Yr Athro Upadhyaya hefyd yw sylfaenydd Menywod Lleiafrifoedd o Gymru mewn Gofal Iechyd (EMWWH). Mae’n ymddiriedolwr Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru, Race Equality First, Gift of Grace, Cyngor Hil Cymru ac yn llywodraethwr y Gymdeithas Ddiwylliannol Hindŵaidd. Mae hefyd yn fentor ar gyfer y cynllun Menywod Mewn Bywyd Cyhoeddus.

Ym mis Ionawr 2016, fe’i gwobrwywyd OBE am ei gwasanaethau i geneteg meddygol a’r Gymuned Asiaidd-Gymreig.

Norma Jarboe

Cadeirydd Newydd

Yn aros am y bywgraffiad

Michelle Alexis

Michelle Alexis

Ymddiriedolwr

Mae Michelle wedi gweithio yn y sector rheoli addysg uwch ers dros ddegawd. Mae hefyd yn aelod panel pwyllgor cydraddoldeb ac amrywiaeth ei sefydliadau. Mae’n frwd dros gydraddoldeb menywod ac mae wedi defnyddio’i sgiliau i wella a mentora menywod yn y gweithle.  Ar ôl llunio a chyflwyno strategaethau cyfathrebu ar gyfer sefydliadau amrywiol, mae Michelle yn gobeithio cryfhau RhCM yn yr ardal hon. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn theori ffeminyddol ar ôl astudio ac ymchwilio i ‘lais menywod’ mewn llenyddiaeth gyda phwyslais penodol ar fenywod du. Mae Michelle wedi bod yn rhan o godi arian a rheoli digwyddiadau ar gyfer elusennau. Mae’n ymrwymedig i weithio gyda chenhadaeth RhCM a’i chryfhau i greu cymdeithas decach i fenywod yng Nghymru.

Katie Cole

Ymddiriedolwr

Yn aros am y bywgraffiad

Bethan Webber

Bethan Webber

Ymddiriedolwr

Bethan Webber yw Cyfarwyddwr Cymru dros yr elusen Home-Start UK. Elusen cefnogi teuluoedd blaenllaw yw Home Start-UK, a thrwy rwydwaith o gynlluniau Home-Start lleol ar draws y DU, mae’n darparu cefnogaeth trwy wirfoddolwyr ac yn y gymuned i deuluoedd a phlant. Bethan sy’n arwain gweithgarwch Home-Start UK yng Nghymru.

Bethan hefyd yw cyfarwyddwr TIDE Consultancy Limited, sy’n darparu arbenigedd mewn datblygu polisïau, rheoli prosiectau a hyfforddiant a datblygiad achosion busnes, yn benodol yn y blynyddoedd cynnar ac yn y sectorau addysg.

Mae profiad blaenorol Bethan yn cynnwys rolau datblygu a chraffu polisïau mewn nifer o swyddi uwch-reolaeth ar draws nifer o sefydliadau seneddol, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, Swyddfa Llywodraeth y De-orllewin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac, yn fwy diweddar, fel Pennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae yn Llywodraeth Cymru.

Mae gan Bethan brofiad helaeth o ddatblygu strategaethau a pholisïau’r llywodraeth ac mae ganddi ddealltwriaeth wych o gyd-destun gwleidyddol yn llywodraethau’r DU, datganoledig a lleol.

Mae Bethan hefyd yn ymddiriedolwr Clybiau Plant Cymru. Mae’n llywodraethwr mewn ysgol gynradd.

Heulwen Griffiths

Trysorydd

Yn aros am y bywgraffiad