Ein Hymddiriedolwyr

Mae gan RhCM Cymru 10 ymddiriedolwr sydd wedi’u hethol o’n haelodau. Caiff ein hymddiriedolwyr eu hethol am gyfnodau o dair blynedd, a gallant sefyll am ail dymor os hoffent wneud hynny.

Mae’r ymddiriedolwyr yn rhan o’n Pwyllgor Rheoli, sy’n gyfrifol am ddatblygiad strategol a llywodraethu ein sefydliad.

Michelle Alexis

Michelle Alexis

Ymddiriedolwr

Mae Michelle wedi gweithio yn y sector rheoli addysg uwch ers dros ddegawd. Mae hefyd yn aelod panel pwyllgor cydraddoldeb ac amrywiaeth ei sefydliadau. Mae’n frwd dros gydraddoldeb menywod ac mae wedi defnyddio’i sgiliau i wella a mentora menywod yn y gweithle.  Ar ôl llunio a chyflwyno strategaethau cyfathrebu ar gyfer sefydliadau amrywiol, mae Michelle yn gobeithio cryfhau RhCM yn yr ardal hon. Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn theori ffeminyddol ar ôl astudio ac ymchwilio i ‘lais menywod’ mewn llenyddiaeth gyda phwyslais penodol ar fenywod du. Mae Michelle wedi bod yn rhan o godi arian a rheoli digwyddiadau ar gyfer elusennau. Mae’n ymrwymedig i weithio gyda chenhadaeth RhCM a’i chryfhau i greu cymdeithas decach i fenywod yng Nghymru.

Bethan Webber

Bethan Webber

Ymddiriedolwr

Bethan Webber yw Cyfarwyddwr Cymru dros yr elusen Home-Start UK. Elusen cefnogi teuluoedd blaenllaw yw Home Start-UK, a thrwy rwydwaith o gynlluniau Home-Start lleol ar draws y DU, mae’n darparu cefnogaeth trwy wirfoddolwyr ac yn y gymuned i deuluoedd a phlant. Bethan sy’n arwain gweithgarwch Home-Start UK yng Nghymru.

Bethan hefyd yw cyfarwyddwr TIDE Consultancy Limited, sy’n darparu arbenigedd mewn datblygu polisïau, rheoli prosiectau a hyfforddiant a datblygiad achosion busnes, yn benodol yn y blynyddoedd cynnar ac yn y sectorau addysg.

Mae profiad blaenorol Bethan yn cynnwys rolau datblygu a chraffu polisïau mewn nifer o swyddi uwch-reolaeth ar draws nifer o sefydliadau seneddol, gan gynnwys y Swyddfa Gartref, Swyddfa Llywodraeth y De-orllewin, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac, yn fwy diweddar, fel Pennaeth Polisi Gofal Plant a Chwarae yn Llywodraeth Cymru.

Mae gan Bethan brofiad helaeth o ddatblygu strategaethau a pholisïau’r llywodraeth ac mae ganddi ddealltwriaeth wych o gyd-destun gwleidyddol yn llywodraethau’r DU, datganoledig a lleol.

Mae Bethan hefyd yn ymddiriedolwr Clybiau Plant Cymru. Mae’n llywodraethwr mewn ysgol gynradd.