Sefydliad annibynnol ac anllywodraethol yw Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru a’i nod yw creu cymdeithas fwy cyfartal i fenywod a merched yng Nghymru. Rydym yn cyflwyno lleisiau unigolion a sefydliadau i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae RhCM Cymru am greu cymdeithas decach ble y gall menywod a merched fyw bywyd heb ragfarn na gwahaniaethu ar sail rhyw ym mhob agwedd ar eu bywydau bob dydd.

Ein gwaith

  1. Rydym yn cynnal gwaith ymchwil ac ymgynghoriadau er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru, y DU ac Ewrop yn deall anghenion amrywiol menywod a merched yng Nghymru.

  2. Rydym yn rhoi cyfleoedd i fenywod a merched ledled Cymru gyfleu eu profiadau a’u safbwyntiau personol ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw

  3. Rydym yn rhoi cyfleoedd i sefydliadau sy’n aelodau rannu gwybodaeth, arbenigedd a phrofiad er mwyn creu llais unedig a phwerus i ddylanwadu ar newid i fenywod ar lefel lle y gwneir penderfyniadau

  4. Rydym yn cryfhau’r sector menywod yng Nghymru drwy ddarparu cymorth a chyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio i’r sefydliadau sy’n aelodau o’r rhwydwaith.

  5. Rydym yn darparu addysg a gwybodaeth i herio rhagdybiaethau ac agweddau sy’n creu anfantais i fenywod a merched ac sy’n gwahaniaethu yn eu herbyn.

  6. Rydym yn cydnabod profiadau a hunaniaeth amrywiol ac amlhaenog menywod yng Nghymru a’n nod yw gweithio mewn ffordd sy’n cynnwys pawb ac sydd ar gael i bawb.