Mabwysiadwyd Confensiwn y CU ar Atal Pob Math o Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW) ym 1979 gan Gynulliad Cyffredinol y CU, ac maen aml yn cael ei ddisgrifio fel bil hawliau menywod rhyngwladol.

Cytuniad rhyngwladol yw Confensiwn y CU ar Atal Pob Math i Wahaniaethu yn Erbyn Menywod (CEDAW). Fe’i cyflwynwyd ar 3 Medi 1981 ac mae wedi’i gadarnhau gan 189 o daleithiau, gan gynnwys y DU.

CEDAW – esbonio hawliau dynol menywod

Diffinia’r Confensiwn gwahaniaethu yn erbyn menywod fel a ganlyn:

“unrhyw wahaniaeth, eithriad neu gyfyngiad ar sail rhyw sy’n amharu neu’n dirymu cydnabyddiaeth, mwynhad neu arfer gan fenywod, ni waeth beth yw eu statws priodasol, ar sail cydraddoldeb dynion a menywod, hawliau dynol a rhyddid sylfaenol ym meysydd gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol, diwylliannol, sifil neu unrhyw faes arall.”

Drwy dderbyn y Confensiwn, mae taleithiau’n ymrwymo i ymgymryd â chyfres o fesurau i ddod â gwahaniaethu yn erbyn menywod i ben, gan gynnwys:

  • Cynnwys yr egwyddor o gydraddoldeb dynion a menywod yn eu system gyfreithiol, dileu pob cyfraith sy’n gwahaniaethu a mabwysiadu rhai priodol sy’n atal gwahaniaethu yn erbyn menywod;

  • Sefydlu tribiwnlysoedd a sefydliadau cyhoeddus eraill i sicrhay amddiffyniad effeithiol menywod yn erbyn gwahaniaethu;

  • Sicrhau atal pob gweithred o wahaniaethu yn erbyn menywod gan bobl, sefydliadau neu fentrau.

Mae’r Confensiwn yn rhoi’r sail i wireddu cydraddoldeb rhwng menywod a dynion drwy sicrhau mynediad cydradd a chyfle cyfartal menywod mewn bywyd gwleidyddol a chyhoeddus – gan gynnwys yr hawl i bleidleisio a sefyll mewn etholiad – yn ogystal ag addysg, iechyd a chyflogaeth.

Gwyliwch ein ffilm fer am CEDAW a menywod yng Nghymru

Mae menywod yng Nghymru’n haeddu mwy! – CEDAW

Y Confensiwn yw’r unig gytuniad hawliadu dynol sy’n cadarnhau hawliau atgenhedlu menywod ac sy’n targedu diwylliant a thraddodiad fel grymoedd dylanwadol sy’n llunio rolau rhyw a pherthnasoedd teuluoedd. Mae hefyd yn cadarnhau hawliau menywod i gael, newid neu gynnal eu cenedligrwydd a chenedligrwydd eu plant.

Gweler isod am fwy o wybodaeth am CEDAW

Confensiwn y CU ar Atal Gwahaniaethu yn Erbyn Menywod

Sylwadau Terfynol y Pwyllgor ar Atal Gwahaniaethu yn Erbyn Menywod